Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI

 

Ticaret Hukuku Yönünden Değerlendirme

 • Sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem karlarının yalnızca yüzde 25’ine kadarını dağıtabilecektir.
 • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler de 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.
 • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri;
  •  bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapamaz

ve/veya

  • piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunamaz.

 

İş Hukuku Yönünden Değerlendirme

 • İş sözleşmeleri, 16.04.2020 tarihinden itibaren, 3 ay süre ile Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. Bu süre Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilecektir. Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller dışında iş sözleşmesinin feshi halinde, işverene, sözleşmesi feshedilen her bir işçi için feshin yapıldığı tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.
 • İşveren işçiyi üç aylık süreyi geçmemek üzere ücretsiz izne çıkarabilecektir. İşçi, ücretsiz izne çıkartıldığı gerekçesiyle iş akdini haklı nedene dayanarak feshedemeyecektir.
 • Ücretsiz izne çıkartılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkartılmış ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 3 ayı geçmemek üzere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Bu destekten işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 • İşverenler tarafından Covid-19 sebebine dayanılarak yapılan kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespiti beklenmeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.
 • Toplu iş sözleşmesi yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü, grev ve lokavta ilişkin süreler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle uzatılmıştır.
tr_TRTurkish