Kararın vekalet ücreti yönünden istinaf edilmesi -Kesinlik sınırı sebebiyle istinaf talebinin reddi

Kararın vekalet ücreti yönünden istinaf edilmesi -Kesinlik sınırı sebebiyle istinaf talebinin reddi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi
Esas No:2018/3097
Karar No:2019/274

Davacı, icra dosyası ile başlatılan icra takibinden dolayı borçlu bulunmadığının tespiti talebiyle İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesine dava açmış, ancak davanın başında yatırması gereken gider avansı ile dava harcı ve maktu harcı yatırmadığı ve mahkemenin muhtıra tebliğine rağmen, 1 haftalık kesin süre içerisinde yatırmaması nedeniyle davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine mahkeme tarafından karar verilmiştir. Davalı vekilinin dosyaya vekaletname sunduğu, vekalet ücretine hükmedilmemesi nedeniyle istinaf isteminde bulunduğu anlaşılmıştır. Davanın istinafta ön inceleme aşamasında usulden reddine karar verildiği, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen istinaf vekalet ücreti yönünden, 6100 Sayılı HMK 341/2 maddesi gereğince kararın kesin olduğu, miktar yönünden kesin kararlara karşı istinaf isteminde bulunulamayacağı kanaatiyle davalı vekilinin istinaf isteminin usulden reddine karar verilmiş, istinaf başvurusu esastan incelenmediğinden istinaf harcının iadesine karar verilmiştir.

tr_TRTurkish