Görevine dönen memurun geçmiş dönem zararları idarece karşılanır

Görevine dönen memurun geçmiş dönem zararları idarece karşılanır

Danıştay 12. Daire
Esas No: 2018/9139

Karar No: 2019/11

İlköğretim okulunda öğretmenlik yapan davacı elektrik hırsızlığı suçundan yapılan yargılaması sonucunda eylemine uyan TCK’nun 142/1-f maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış, bu ceza ertelenmiş ancak mahkumiyet kararının kesinleşmesi üzerine 657 sayılı kanuun 48/A-5 maddesinde aranılan şartları taşımadığından bahisle aynı kanunun 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmiştir. 6532 sayılı kanunun geçici 2. Maddesi ‘abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun ve doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi dolayısıyla bu kanunun yürürlüğe girdiğitarih itibariyle hakkında hısrsızlık suçundan dolayı kovuşturma yapılan veya kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın hakkında hüküm verilen kişinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde zararı tamamen tazmin halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz verilen ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.’ Hükmü dolayısıyla davacı hakkındaki tüm hükümlerin kaldırılmasına karar verilmiş olup, dava konusu işlemin dayanağınıın hukuken ortadan kalktığı ve işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı geldiği gerekçesi ile , davacının yoksun kaldığı parasal hakların idarece ödenmesine karar verilmiştir.

tr_TRTurkish