Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz’a İlişkin

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz’a İlişkin SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZ’A İLİŞKİN Influencer aracılığıyla yapılan reklamların, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunludur. Reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet […]

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI   Ticaret Hukuku Yönünden Değerlendirme Sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem karlarının yalnızca yüzde 25’ine kadarını dağıtabilecektir. Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa […]

Rekabet Yasağından Kaynaklanan Cezai Şartın Tahsili İstemi

Rekabet Yasağından Kaynaklanan Cezai Şartın Tahsili İstemi Yargıtay 11 HD Esas no: 2017/3251 Karar no: 2019/805 Davacı işveren ile davalı işçi arasında imzalanan rekabet yasağı sözleşmesine istinaden iş sözleşmesinin feshinden sonra, işverenin işçinin rekabet yasağı hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle sözleşmedeki cezai şartın yerine getirilmesi için dava açmıştır. Davanın temyiz incelemesinde rekabet yasağına ilişkin düzenlemede coğrafi […]

Kamu yararı i̇le bi̇reyleri̇n mülki̇yet hakkının korunması gerekli̇li̇ği̇ arasında adi̇l bi̇r denge kurulmalı ve bi̇reyi̇n zararı tazmi̇n edi̇lmeli̇di̇r

Kamu yararı i̇le bi̇reyleri̇n mülki̇yet hakkının korunması gerekli̇li̇ği̇ arasında adi̇l bi̇r denge kurulmalı ve bi̇reyi̇n zararı tazmi̇n edi̇lmeli̇di̇r ANAYASA MAHKEMESİNİN 10/12/2019 TARİHLİ VE 2017/28126 SAYILI KARARI (BİREYSEL BAŞVURU) Göl çevresinde bulunan bir taşınmaza ilişkin, gölün tabi olduğu özel rejimler nedeniyle bu taşınmazı kullanma ve yararlanma hakkı idari işlemle kamu yararı nedeniyle kısıtlanmış olan taşımaz malikinin, […]

Hükme esas alınan bi̇li̇rki̇şi̇ raporunun tebli̇ğ edi̇lmemesi̇ adi̇l yargılanma hakkının i̇hlali̇ ni̇teli̇ği̇ndedi̇r

Hükme esas alınan bi̇li̇rki̇şi̇ raporunun tebli̇ğ edi̇lmemesi̇ adi̇l yargılanma hakkının i̇hlali̇ ni̇teli̇ği̇ndedi̇r ANAYASA MAHKEMESİNİN 8.1.2020 TARİHLİ VE 2015/6802 SAYILI KARARI (BİREYSEL BAŞVURU) Başvurucu, psikolojik rahatsızlığı sebebiyle dört kez uyum bozukluğu tanısı ile istirahat raporu almış ve görevini ifa ettiği sırada disiplinsizliği nedeniyle, meslekte kalması uygun görülmeyen başvurucu re’sen emekli edilmiştir. Başvurucu emekliliğinin ardından SGK’ya başvurarak […]

İti̇razın i̇ptali̇ davasında ıslah, 1 yıllık hak düşürücü süre i̇çeri̇si̇nde yapılmalıdır

İti̇razın i̇ptali̇ davasında ıslah, 1 yıllık hak düşürücü süre i̇çeri̇si̇nde yapılmalıdır YARGITAY 23.HD Esas no: 2016/4520 Karar no: 2018/5810 YARGITAY 19 HD Esas no: 2016/8970 Karar no: 2017/314 K. İtirazın iptali davası için geçerli olan ve itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması kuralı ıslah için de geçerlidir. Fazlaya ilişkin haklar […]

Site toplantısında yöneticiye “hırsızsın” demek eleştiri niteliğindedir

Site toplantısında yöneticiye “hırsızsın” demek eleştiri niteliğindedir Yargıtay 4 Hukuk Dairesi Esas no:2016/15577 Karar no:2019/649 Site yöneticisi olan davacı ile aynı sitede ikamet eden davalının, sitede yapılacak tadilatların ücreti konusunda yaşadıkları tartışma esnasında davacıya yönelik olarak sarfettiği “hırsızsın” sözü nedeniyle davalı, ceza mahkemesince cezalandırılmış ve hakkında verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise […]

Uzman görüşü ile bilirkişi raporu arasındaki çelişki giderilmeden karar verilemez

Uzman görüşü ile bilirkişi raporu arasındaki çelişki giderilmeden karar verilemez Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas no: 2017/492 Karar no: 2017/2026 Mahkeme, özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293. maddesi uyarınca, tarafın sunduğu uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır. Ancak bilirkişi raporuyla taraflarca alınan uzman […]