Belgedeki açık irade beyanı ile hayatın doğal akışının çelişkili olması

Belgedeki açık irade beyanı ile hayatın doğal akışının çelişkili olması

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
Esas no: 2015/9708
Karar no: 2018/3902

Taraflar arasında akdolunan kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin düzenlenen fesihnamede, tarafların bu sözleşmeye dayanarak ileride hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacakları yazılmıştır. Her ne kadar yerel mahkemece, davacının taşınmazlar yönünden herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve ikrar ettiğine ve davanın reddine karar verilmişse de, davacı arsa sahibinin, davalı yükleniciye geçen tapu kayıtlarını geri isteyememesinin hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu şekilde bir tapu intikali, sözleşmenin ifa edileceği maksadı ile yapıldığından, sözleşme feshedildiğinde tapu iptal ve tescil talebinin de kabulüne karar verilmiştir.

tr_TRTurkish