Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.  Bu nedenle Eyuboğlu Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinize önem veriyoruz ve www.eyuboglu.av.tr alan adlı internet sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini korumaya özen göstermek adına KVKK’ya uygun hareket ediyoruz.

 

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde ifade edilmiştir. Kanundaki tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü ilgi kişisel veridir.

 

Hukuki Dayanak

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri işleme faaliyetinde bulunulmadan önce verisi işlenen kişilerin aydınlatılmasını öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. İşbu Kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu da “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur. Bu bağlamda veri sorumlusu Eyuboğlu Hukuk Bürosu’dur. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir.

 

Veri Sorumlusu: Eyuboğlu Hukuk Bürosu

Adres                 : Aziziye Mah. Hava Sok. No:24/16, Çankaya/ ANKARA

Tel                      : 0 (312) 427 34 85

E-posta               : info@eyuboglu.av.tr

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5/2 maddesinin “ç”, “e” ve “f” bentlerindeki hukuki sebepler gereği, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirtilen diğer amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel verileriniz https://www.eyuboglu.av.tr internet sitesindeki “Bize Ulaşın” kısmında yer alan “İletişim Formu” bölümünde yer alan bilgiler veya “İnsan Kaynakları” bölümünde yer alan bilgiler uyarınca bize ulaşmanız veya fiziken kişisel verileriniz elektronik, sözlü, faks, telefon, posta, kurye, elden teslim gibi yöntemlerle toplanabilir.

Söz konusu işleme faaliyeti profesyonel hizmetlerimizi sağlayabilmek, çıkar çatışmalarını önleyebilmek, yayınladığımız makale, bildirim, not ve yazılardan haberdar olabilmeniz, düzenleyeceğimiz her türlü etkinlik ve konferansların bildirimi, internet sitemiz hakkındaki geri bildiriminiz ve iyileştirme faaliyetinin yürütülmesi adına ve müvekkil ve potansiyel müvekkil ilişkileri kapsamında işlenebilmektedir.

Ayrıca iletişim veya kariyer alanlarımızdan veya info@eyuboglu.av.tr adresine mail atılarak yapılan iş başvuruları kapsamında başvurucunun özgeçmişinde paylaşmış olduğu kişisel veriler (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri gibi özgeçmişte bulunan tüm bilgiler) iş başvurusu değerlendirmek amacıyla işlenmektedir.

Aynı zamanda, internet sitemizde yer alan telefon numaralarını arayarak bizlerle iletişime geçtiğiniz durumlarda da yapacağımız görüşmelerde elde edilen kişisel verileriniz sözlü olarak toplanabilir ve işlenebilir.

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve yürürlükte olan diğer sair mevzuata uygun olarak; yurt içine veya yurt dışındaki iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve sunduğumuz hizmet ve avukatlık faaliyeti amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

İşlenen veriler ve bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde Eyuboğlu Hukuk tarafından uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve yürürlükte olan diğer sair mevzuat çerçevesinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin korunması mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@eyuboglu.av.tr veya Aziziye Mah. Hava Sok. No:24/16, Çankaya/ Ankara adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması gereklidir.

Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması halinde başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu halde de başvurunun ilgili kişinin kimlik ve adres bilgileri ile sizin ve adına hareket ettiğiniz ilgili kişinin kimliğini tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bağlantılar

İnternet sitesinin herhangi bir bölümüne Eyuboğlu Hukuk’un yazılı ön onayı olmaksızın elektronik bağlantı verilemez.

İnternet sitemizin bir bölümü üçüncü kişilerin internet sitelerine atıfta bulunabilir ve üçüncü kişilere ait internet siteleri de Eyuboğlu Hukuk’un internet sitesine atıfta bulunabilir. Eyuboğlu Hukuk atıf yaptığı üçüncü kişilere ait internet sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Eğer üçüncü kişilere ait internet sitesini ziyaret edecekseniz lütfen bu sitelerin gizlilik politikasını gözden geçiriniz.

Çerezler (Cookies)

Çerezler, bir İnternet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve İnternet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

İnternet Sitemizi ziyaretiniz ile IP adresiniz, internet servis sağlayıcınızın ismi (Explorer, Chrome, Firefox vb.), internet gezgini yazılım versiyonunuz, bize yönlendiren internet sitesi ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler otomatik olarak anonimleştirilerek internet sitemizin iyileştirilmesi gibi istatiksel amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Eyuboğlu Hukuk internet sitesi, internet sitelerindeki trafiği analiz etmek, sayfaların görünümlerine ve her sayfada harcanan süreye bakmak ve internet sitemize bir dahaki ziyaretinizde size daha iyi hizmet vermek için bu bilgiyi kullanmaktadır. Bu bilgileri, kişisel olarak bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanmakla birlikte bu bilgiler birleştirilmiş ve anonim bir formda tutulmaktadır. İnternet tarayıcınızı, bir çerez aldığınızda sizi uyaracak şekilde yapılandırma seçeneğine sahip olduğunuz gibi çerezi kullanmama hakkınız da her zaman bulunmaktadır. Ayrıca, tüm çerezleri engelleme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeniz veya engellemeniz halinde, internet sitemizde bulunan tüm işlevleri kullanamayabilirsiniz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örnek olarak, “Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin Çerez Verilerini Kaydetmelerine ve Okumalarına İzin Ver” seçeneği ile yönetebilirsiniz.

“Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş Ayarlar” menüsünden yönetebilirsiniz.

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Eyuboğlu Hukuk’a ait internet siteleri dahil olmak üzere birçok internet sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Eyuboğlu Hukuk, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, Kanun’un 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

tr_TRTurkish